ແຈ້ງຂ່າວ:

ແຈ້ງຜົນຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ

ແຈ້ງຜົນຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ Lao ICT Award 2019
ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ Lao ICT Award 2019 ມີທັງໝົດ 15 ທີມ, ໝວດທົ່ວໄປ 10 ທີມ ໝວດນັກສຶກສາ 5 ທີມ ດັ່ງນີ້:

ໝວດທົ່ວໄປ

 • ເວັບໄຊລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ
 • ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳລາວ"ພາເຂົ້າລາວ"
 • Smart School
 • ແອບກົດໝາຍລາວ (laolaw)
 • BOOKMATE
 • Mix Stamp
 • Shopping-D Lao Online Supermarket
 • Allpro
 • Goteddy
 • ລະບົບການຊຳລະຄາທຳນຽມທາງແບບທັນສະໃໝ (Road Tax)

ໝວດນັກສຶກສາ

 • Lao Travel
 • ShareWay
 • CarCare Delivery
 • Loguide
 • Lao Emergency Rescue Mobile Application

ຮອບສຸດທ້າຍ ຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 30/06/2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພາເລດສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ ກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ / ແຟັກ: +856-21-316 563.