ບ່ອນສົ່ງຜົນງານ

ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະຖາບັນໄປສະນີໂທລະຄົມ. ຊັ້ນ 2 ຂອງຕືກ ສູນຝຶກອົບຮົມຄື້ນຄວາມຖີ່. ໂທລະສັບ/ແຟັກ: +856-21-316563   facebook

ແຜນທີ່

ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ ກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ / ແຟັກ: +856-21-316 563.