I ເງື່ອນໄຂ ຜູ້ສະໝັກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ:

1 ເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ສະໝັກ:

- ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຫຼື ນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຂຶ້ນກັບຂະແໜງການສຶກສາໃດໜຶ່ງ.

- ເປັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.

- ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຮ່ວມທຶນກັບຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ຄົນລາວຈະຕ້ອງຖືຮຸ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ 51% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດ.

2 ເງື່ອນໄຂ ຂອງຜະລິດຕະພັນ:

- ຜູ້ສະເໜີເຂົ້າແຂ່ງຂັນຕ້ອງເປັນເຈົ້າ ຂອງຜົນງານ/ຜະລິດຕະພັນ ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ ຕາມກົດໝາຍຊັບສິນ ທາງປັນຍາ;

- ການພັດທະນາຕ້ອງເຮັດຂຶ້ນໃນ ສປປ.ລາວ ຢ່າງໜ້ອຍ 51% ລວມມີ: ການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ ແລະ ການອອກແບບ.

II ໝວດຜະລິດຕະພັນ:

ລ.ດ

ຊື່ປະເພດ

ລະຫັດປະເພດ

ຄຳອະທິບາຍ

1

ກ່ຽວກັບພາກລັດ

(The Public Sector)

PUB

    - ບັນດາຊອບແວ, ອຸປະກອນໄອຊີທີຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພາກລັດ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ໂປງໃສ່ ແລະ ປະຫຍັດງົບປະມານ;

    - ບັນດາຊອບແວ, ອຸປະກອນໄອຊີທີຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໂດຍ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ສາທາລະນະຊົນ ຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ດີທີ່ສຸດ;

    - ບັນດາຊອບແວ ທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງວຽກງານສະເພາະ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການບໍລິການປະຊາຊົນ, ຊຶ່ງການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍພາກລັດ.

    - ບັນດາຊອບແວ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍ ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ຫຼື  ບໍລິສັດທີ່ຮັບການລົງທຶນໂດຍລັດຖະບານ ຫຼື ເງິນທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ຊອບແວດ່ັງກ່າວ ອາດຢູ່ໃນໄລຍະການທົດລອງ, ຊຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຊອບແວທີ່ສຳເລັດທຸກຂັ້ນຕອນ. ແຕ່ພາກລັດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍລິການສາທາລະນະຊົນ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ.

    - ບັນດາຊອບແວທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຄ້າ ແມ່ນບໍ່ລວມຢູ່ກັບໝວດນີ້.

    - ໜັງສືຢັ້ງຢືນຄວາມຮັບຮູ້ ຫຼື ການຍອມຮັບ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ນຳໃຊ້ຊອບແວດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີລະຫວ່າງການເຂົ້າປະກວດ.

2

ກ່ຽວກັບພາກເອກະຊົນ

(The Private Sector)

PRV

    - ບັນດາຊອບແວ, ອຸປະກອນໄອຊີທີຕ່າງໆ ທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກທຸລະກິດ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ຊອບແວທີ່ນຳໃຊ້ ໃນທາງອຸດສະຫະກຳ, ການຂົນສົ່ງ, ການເງິນ, ທະນາຄານ, ການສຶກສາ, ການສຶ່ສານ, ສາທາລະນະສຸກ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ.

3

ເພື່ອສັງຄົມ

(Corporate Social Responsibility)

CSP

    - ບັນດາຊອບແວ, ອຸປະກອນໄອຊີທີຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງ, ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມສິດທິ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼື ເພື່ອສົ່ງເສີມການປັບປຸງສະຫວັດດີພາບ, ຄຸນນະພາບ ຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານ ໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ແນ່ໃສການຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານດີຈີຕອນ. ຜະລິດຕະພັນອາດຈະຢູ່ໃນໄລຍະລິເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ໄລຍະການພັດທະນາ, ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ອາດແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຫຼື ອົງກອນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ງົບປະມານໃນການພັດທະນາອາດມາຈາກພາກສ່ວນລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ຫຼື ທັງສອງ.

4

ເນື້ອໃນດິຈິຕອນ

(Digital Content​)

DLC

    - ບັນດາຊອບແວ, ອຸປະກອນໄອຊີທີຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບການລວບລວມບັນດາຂໍ້ຄວາມ, ສຽງ, ຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອ ເພື່ອສ້າງຄວາມບັນເທີງໃນຮູບແບບຂອງ multimedia, Infotainment, Immersion ເຊັ່ນ: ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເວັບໄຊ, ວາລະສານ, ສົນທະນາ, ສາລະບັນເທິງ ແລະ ອື່ນໆ  ໃນຮູບແບບດີຈີຕອນ ຫຼື ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ຕອບສະໜອງອຸດສະຫະກຳບັນເທິງ.

5

ບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ດ້ານໄອຊີທີ

(Start-Up Company)

STC

    - ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໄອຊີທີ, ຊຶ່ງຕ້ອງມີເງຶ່ອນໄຂ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

    1. ສະແດງເອກະສານຢັ້ງຢືນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ.

    2. ເປັນບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນບໍ່ເກີນ 3 ປີ ນັບຈາກວັນທີ່ຍື່ນເອກະສານເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ.

    3. ຜູ້ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ຖືຫຸ້ນໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ຫຼັກໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ.

6

ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການພັດທະນາ ດ້ານໄອຊີທີ

(​Research and Development)

RND

    · ການຄົ້ນຄ້ວາ, ການສ້າງ ທີ່ເປັນການຄົ້ນພົບ ຫຼື ປະດິດຄວາມຮູ້, ວິທີການ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໃໝ່ ທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ  ຂອງຕະຫຼາດ, ຊຶ່ງຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງຕໍ່ໄດ້ນີ້:

    - ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ອອກສູ່ຕະຫຼາດ.

    - ໄດ້ເຮັດການຕະຫຼາດແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫຼື ຍັງບໍ່ໄດ້ສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້.

    - ຜະລິດຕະພັນ ມີອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 1 ປີ ພາຍຫຼັງສຳເລັດ.

    - ຜະລິດຕະພັນ ຕ້ອງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດສົມບູນກໍຕາມ.

    - ຕອ້ງແມ່ນທຶນຕົນເອງ (ທຶນພາຍໃນ), ທຶນຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນທຶນທີ່ມີການຮ່ວມລົງທຶນ ຂອງຕ່າງປະເທດ.

    - ຕ້ອງແມ່ນຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງຕົນເອງ ຫຼື ຂອງບໍລິສັດ.

7

(ໝວດພິເສດ) ຜົນງານນັກສຶກສາ​

(special cateogry) Student

STUDENT

    · ການຄົ້ນຄ້ວາ, ການສ້າງ ທີ່ເປັນການຄົ້ນພົບ ຫຼື ປະດິດຄວາມຮູ້, ວິທີການ, ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຄິດຄົ້ນໂດຍນັກສຶກສາໃນຫົວຂໍ້ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫລື ສຸຂະພາບ ໂດຍຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄດ້ນີ້:

    - ສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີລົງມາ ໃນທຸກສາຂາວິຊາ ໂດຍມີໜັງສືຮັບຮອງຈາກສະຖາບັນການສືກສາຂອງຕົນ.

    - ກຸ່ມໜື່ງສະມາສິກບໍ່ເກີນ 2 ຄົນ.

    - ຜະລິດຕະພັນຕົ້ນແບບ ຫຼື ສົມບູນ.

    - ຜົນງານຕ້ອງບໍ່ແມ່ນການລອກແບບຜູ້ອື່ຈົນໝົດ

    - ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າປະກວດ Lao ICT Award ມາກ່ອນ

    - ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຂົ້າປະກວດໄດ້ມີ: ເວັບໄຊ, ໂປຣແກມ, ເກມ, ແອບມືຖື, IOT ແລະ ອື່ນໆ ທື່ໄກ້ຄຽງ

III ປະເພດລາງວັນ:

1.ລາງວັນທີ 1 (1 ລາງວັນ):

 • ເງິນສົດ.
 • ໂຫຼ້ລາງວັນ
 • ໃບຍ້ອງຍໍ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ
 • ຂອງຂວັນຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
 • ໄດ້ລົງວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ 1 ສະບັບ.

2.ລາງວັນທີ 2 (1 ລາງວັນ) :

 • ເງິນສົດ.
 • ໂຫຼ້ລາງວັນ
 • ໃບຍ້ອງຍໍ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ
 • ຂອງຂວັນຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
 • ໄດ້ລົງວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ 1 ສະບັບ.

3.ລາງວັນທີ 3 (1 ລາງວັນ) :

 • ເງິນສົດ.
 • ໂຫຼ້ລາງວັນ
 • ໃບຍ້ອງຍໍ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ
 • ຂອງຂວັນຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
 • ໄດ້ລົງວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ 1 ສະບັບ.

4. ລາງວັນຜົນງານນັກສຶກສາ (3ລາງວັນ):

 • ລາງວັນທີ 1 (1 ລາງວັນ): ເງິນສົດ, ໃບຍ້ອງຍໍ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ຂອງຂວັນຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
 • ລາງວັນທີ 2 (1 ລາງວັນ) :ເງິນສົດ, ໃບຍ້ອງຍໍ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ຂອງຂວັນຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
 • ລາງວັນທີ 3 (1 ລາງວັນ) :ເງິນສົດ, ໃບຍ້ອງຍໍ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ຂອງຂວັນຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

5. ລາງວັນຊົມເຊີຍ (2 ລາງວັນ) :

 • ເງິນສົດ.
 • ໃບຍ້ອງຍໍ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ
 • ຂອງຂວັນຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
 • ໄດ້ລົງວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ 1 ສະບັບ.

IV. ຮູບແບບການຕັດສິນ ແລະ ເກນການໃຫ້ຄະແນນ:

1 ຮູບແບບການຕັດສິນ:

 ຈະແບ່ງອອກເປັນ 02 ຂັ້ນຕອນຄື:

 1. ການຕັດສິນເບື້ອງຕົ້ນ (ອອນລາຍ ວັນທີ 30/05/2019):
  • ຜູ້ສະໝັກທຸກຄົນ ສົ່ງຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງ ປທສ ແລະ ຈະມີການປະເມີນຜົນໃຫ້ຄະແນນ ຜ່ານວິດີໂອ ຫລື ບົດຂອງການນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າປະກວດ.
  • ໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາທັງໝົດ ຈະມີພຽງ 15 ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນຮອບຊິງຊະນະເລີດ.
 2. ການຕັດສິນຮອບຊິງຊະນະເລີດ (ຮອບສຸດທ້າຍ) ວັນທີ 16/06/2019 ທີ່ ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ) ທີ່ງານ LAO ICT EXPO 2019:
  • ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮັບການເຝິກອົບຮົມ (ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ) ເພື່ອກຽມພ້ອມການຂຶ້ນແຂ່ງຂັນຮອບຊິງຊະນະເລີດ, ເຊິ່ງໃນການເຝິກອົບຮົມຈະຮວມມີ ການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການນໍາສະເໜີ ແລະ ສາທິດອຸປະກອນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າອຸປະກອນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການນໍາສະເໜີໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ.

2 ເກນການໃຫ້ຄະແນນ:

  ການໃຫ້ຄະແນນແຕ່ລະໝວດຜະລິດຕະພັນ ຈະປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ເກນການໃຫ້ຄະແນນ

ເນື້ອໃນ

PUB

PRV

CSR

DLC

STC

RND

ກົນລະຍຸດ

(Strategy)

    - ດ້ານນະວັດຕະກໍາ (Innovation)

50%

25%

50%

25%

25%

50%

    - ລູກຄ້າ/ປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ & ຜົນກະທົບ(Customer/Public Value & Impact)

50%

25%

50%

25%

25%

20%

    - ດ້ານການຕະຫຼາດ (Marketability)

-

25%

-

25%

25%

-

    - ຮູບແບບທຸລະກິດ (Business Model)

-

25%

-

25%

25%

-

    - ສັກກະຍະພາບດ້ານການຄ້າ (Commercial Potential)

-

-

-

-

-

30%

                                    ລວມທັງໝົດ:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ຄຸນລັກສະນະ

(Feature)

    - ການປະຍຸກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ (Application of Technology)

30%

30%

30%

30%

30%

20%

    - ຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ (Ease of Use)

20%

20%

20%

20%

20%

20%

    - ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື (Compatibility & Reliability)

25%

25%

25%

25%

25%

20%

    - ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ (Quality & Standards)

25%

25%

25%

25%

25%

20%

    - ການຢັ້ງຢືນແນວຄວາມຄິດ/ຮູບແບບການເຮັດວຽກ (Proof of Concept/Working Prototype)

-

-

-

-

-

20%

                                    ລວມທັງໝົດ:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ການນໍາສະເໜີ

(Presentation)

    - ໂຄງສ້າງດ້ານເນື້ອໃນ (Contents Structure)

30%

    - ຄວາມດຶງດູດດ້ານຮູບພາບ (Visual Appeal)

15%

    - ການນໍາສະເໜີໂດຍສັງເຂບ (Pitching)

40%

    - ການຕອບສະໜອງ (Responsiveness)

15%

                                    ລວມທັງໝົດ:

100%

V. ໄລຍະເປີດ-ປິດ ຮັບສະໝັກ:

ເລີ່ມຮັບສະມັກວັນທີ 14 ກຸມພາ 2019 ແລະ ປິດຮັບສະມັກ ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2019

VI. ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ:

1. ປະກອບຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມສະໝັກປະກວດ Lao ICT Award ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ທີ່

2. ສົ່ງບົດການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງຕົນ ໃນຮູບແບບວິດີໂອ ຫລື ບົດສະເໜີໃນ PowerPoint ກໍ່ໄດ້

ຊ່ອງທາງການສົ່ງແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ສົ່ງບົດການນຳສະເໜີ ມີ 02 ຊ່ອງທາງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ສາມາດສົ່ງລິ້ງຂອງ Dropbox ຫຼື Google Drive ມາທີ່ອີເມວລ໌: laoictaward@gmail.com

- ສາມາດສົ່ງໃນຮູບແບບເປັນ CD, DVD ມາທີ່ ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສີສັດ ຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

VI. ການສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສາທີ່ໃຊ້:

ທຸກຜະລິດຕະພັນທີ່ສົ່ງເຂົ້າປະກວດ ຈະຕ້ອງເຮັດບົດນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນໃນ 1 ຂອງ 2 ຮູບແບບທາງລຸ່ມນີ້:

 1. ໃນຮູບແບບ ວິດີໂອ ຕ້ອງເປັນໄຟລ໌ນາມສະກຸນ .avi ຄວາມຍາວ 2-5 ນາທີ ແລະ ບັນລະຍາຍເປັນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດກໍໄດ້  ວິດີໂອຕົວຢ່າງ
 2. ໃນຮູບແບບບົດນຳສະເໜີ PowerPoint ຕ້ອງເປັນໄຟລ໌ນາມສະກຸນ .pptx, .ppt, ຫລື .pdf ໂດຍມີເນື້ອໃນເປັນພາສາລາວ ຫລື ອັງກິດ ກໍ່ໄດ້
ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ ກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ / ແຟັກ: +856-21-316 563.